Dotacja MRPO

„Wdrożenie innowacyjnej technologii niskoodpadowej produkcji książek w oprawach szytych nićmi w Drukarni Skleniarz”

Projekt realizowany w ramach: Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw; Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP, osi priorytetowej 2 Gospodarka regionalnej szansy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Dotacja POIG

„Innowacyjna technologia produkcji opraw luksusowych o zasadniczo ulepszonych parametrach użytkowych”

Projekt realizowany w ramach działania 4.4 - Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, osi priorytetowej 4 - Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

TOP